Descargar Tabla de contenido Imprimir esta página
AEG HS 203 Instrucciones De Montaje

AEG HS 203 Instrucciones De Montaje

Publicidad

Enlaces rápidos

Библиотека СОК 
HS 203, HS 203 T,
HS 204 S, HS 204 ST, HS 205 B
Heizlüfter
Gebrauchs- und Montageanweisung
Fan Heater
Operating and Installation instructions
Ventilateur chauffant
Instruction de montage et d'utilisation
Elektrische ventilatorkachel
Gebruiks- en Montagehandleiding
Termoventilatore
Istruzioni di montaggio e di uso
Ventilador de aire caliente
Instrucciones de montaje y empleo
Värmefläkt
Monterings- och bruksanvisning
Òåïëîâåíòèëÿòîð
Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè
Hősugárzó
Összeszerelési és használati leírás
Termowentylator
Instrukcja montaýu i obsùugi
Horkovzdušný ventilátor
Návod k montáži a obsluze
Aerotermă
Instrucţiuni de montaj şi folosire
Ogrjevni ventilator
Uputa za montažu i uporabu
Kalorifer
Navodilo za montažo in uporabo
Deutsch
English
Français
Nederlands
Italiano
Español
Svenska
Ðóññêèé
Magyar
Polski
Česky
Româneşte
Hrvatski
Slowenščina

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Resumen de contenidos para AEG HS 203

 • Página 1 Библиотека СОК  HS 203, HS 203 T, HS 204 S, HS 204 ST, HS 205 B Heizlüfter Deutsch Gebrauchs- und Montageanweisung Fan Heater English Operating and Installation instructions Ventilateur chauffant Français Instruction de montage et d’utilisation Elektrische ventilatorkachel Nederlands...
 • Página 2: Wichtige Hinweise

  Montage- und Gebrauchsanweisung Deutsch Sehr geehrter Kunde, bitte lesen Sie folgende Hinweise vor Inbe- Kindern und Personen unter Medikamenten- oder Alkoholeinfluss ist triebnahme aufmerksam durch. Sie geben wichtige Informationen die Benutzung nur unter Aufsicht zu gestatten! für Ihre Sicherheit und den Gebrauch des Gerätes. Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit haben, mit elektrischen Geräten zu spielen! Achtung! Das Gerät ist ausschließlich für den normalen Hausgebrauch...
 • Página 3 Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es Drehschalter für Temperaturregelung sorgfältig verpackt. (nur bei HS 203 T und HS 204 ST) Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Betriebsanzeige / Kontroll-Leuchte Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht.
 • Página 4: Operating And Installation Instructions

  Operating and Installation instructions English Dear Customer, Place the appliance so that touching it accidentally is impossible. For your own safety and to ensure proper use, please read the Risk of burns! following information carefully before using the appliance for the Do not place any items of clothing, towels or anything similar on first time.
 • Página 5: Technical Data

  Tilt protection Prior to connecting the appliance to a source of electricity, check The AEG fan heater is designed to automatically shut off when tipped carefully that the electric voltage in your home matches the voltage forward or backward. When returned to normal upright position heat rating of the appliance and that the mains wall socket and the mains will automatically come on again.
 • Página 6: Indications Importantes

  Instruction de montage et d’utilisation Français Très cher client, Attention ! Ne pas introduire d’objets dans les ouvertures de veuillez lire avec attention les indications suivantes avant la mise l’appareil! Danger de blessure (électrocution) et de détérioration de en service. Elles vous donnent des informations importantes l’appareil ! concernant votre sécurité...
 • Página 7: Interrupteur Rotatif

  Ne pas poser le câble sur des plaques de cuisson chaudes ou des flammes nues ! Le ventilateur chauffant AEG est équipé d’une protection automatique Lorsque le ventilateur chauffant n’est pas utilisé, la fiche doit contre le basculement qui met l’appareil hors service s’il bascule vers toujours être tirée de la prise.
 • Página 8: Belangrijke Aanwijzingen

  Gebruiks- en Montagehandleiding Nederlands Geachte klant, Het apparaat moet altijd vrij lucht kunnen aanzuigen en uitblazen! Lees de onderstaande instructies vóór het gebruik a.u.b. Plaats het apparaat zo dat niemand er onbedoeld tegenaan kan nauwkeurig door. Ze bevatten belangrijke informatie voor uw komen.
 • Página 9: Inbedrijfstelling

  Het apparaat nooit in water onderdompelen! Levensgevaarlijk! Draaischakelaar voor temperatuurregeling Aanzuig- en uitblaasbereik moeten regelmatig met een stofzuiger (alleen bij HS 203 T en HS 204 ST) worden gereinigd. Bedrijfsweergave / controlelampje Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, moet u het tegen overmatig stof en vuil beschermen.
 • Página 10: Avvertenze Importanti

  Istruzioni di montaggio e di uso Italiano Cari clienti, Non mettere in funzione l’apparecchio in garage o in ambienti a vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti avvertenze prima rischio d’incendio come stalle, legnaie, ecc. di mettere in funzione l’apparecchio. Esse contengono informazioni Attenzione! Non introdurre corpi estranei nelle aperture importanti riguardanti la sicurezza e l’uso dell’apparecchio.
 • Página 11: Interruttore Rotante On/Off (0/ /1/2)

  Termostato regolabile Non immergere mai l’apparecchio in acqua. Pericolo di morte! (solo con HS 203 T e HS 204 ST) Le zone di aspirazione e di ventilazione dovrebbero essere pulite BSpia di funzionamento / spia di controllo periodicamente con un aspirapolvere.
 • Página 12: Indicaciones Importantes

  Instrucciones de montaje y empleo Español Respetado cliente, sírvase leer con atención las siguientes Atención: No meta cuerpos extraños por las aberturas del aparato. instrucciones antes de poner en servicio el producto. Éstas ¡Peligro de lesionarse (electrocución) y de dañar el aparato! contienen información importantes para su seguridad y la utilización El aparato debe estar en condiciones de soplar y aspirar sin del aparato.
 • Página 13: Limpieza

  +5...+8 °C aproximadamente. Protección antivuelcos El ventilador de aire caliente AEG está provisto de un dispositivo antivuelcos que desconecta el aparato si éste se vuelca hacia adelante o hacia atrás. El ventilador vuelve a conectarse una vez que recobra su posición normal, es decir, vertical.
 • Página 14: Viktig Information

  Monterings- och bruksanvisning Svenska Bäste kund, var vänlig läs igenom följande bruksanvisning Häng inga klädesplagg, handdukar eller liknande på tork över uppmärksamt innan du tar apparaten i drift. Den ger dig viktig apparaten! Risk för överhettning och brandfara! information för din egen säkerhet och om hur apparaten ska Apparaten är inte lämpad för fast anslutning! användas.
 • Página 15 / 1 / 2 Stäng först av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget! Vridomkopplare för temperaturreglering (endast vid HS 203 T och HS 204 ST) Rengör höljet med en fuktig duk, dammsugare eller dammborste. Driftsindikator / kontrollampa Använda inga slipande och frätande rengöringsmedel! Använd aldrig lättantändliga rengöringsmedel som t.ex.
 • Página 16 Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè Ðóññêèé Äîðîãîé ïîêóïàòåëü, ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðèáîð â ãàðàæàõ èëè íèæåñëåäóþùèå óêàçàíèÿ ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïðèáîðà. Îíè ïîæàðîîïàñíûõ ïîìåùåíèÿõ: õëåâàõ, äðîâÿíûõ ñàðàÿõ è ò.ï. ñîäåðæàò âàæíóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ âàøåé Âíèìàíèå! Íå âñîâûâàòü â îòâåðñòèÿ ïðèáîðà ÷óæåðîäíûå áåçîïàñíîñòè...
 • Página 17 / 1 / 2 Î÷èñòèòü êîðïóñ ñ ïîìîùüþ âëàæíîé òðÿïî÷êè, ïûëåñîñà èëè 2. Ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû êèñòè. (òîëüêî ó HS 203 T è HS 204 ST) Íå èñïîëüçîâàòü àáðàçèâíûå èëè àãðåññèâíûå ÷èñòÿùèå 3. Ðàáî÷èé èíäèêàòîð / êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ñðåäñòâà! Íè â êîåì ñëó÷àå íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè ïðèáîðà...
 • Página 18: Biztonsági Előírások

  Összeszerelési és használati leírás Magyar Kedves vásárló, a készülék használatba vétele előtt, Biztosítsa a készülék számára a szabad be- és kiáramló kérjük, olvassa el figyelmesen a következő légáramlást! utasításokat. Fontos információkat tartalmaz az Ön Úgy helyezze el a készüléket, hogy a gép véletlenszerű biztonságáról és a készülék használatáról.
 • Página 19 1. Forgókapcsoló 0 / / 1 / 2 2. Termosztát a hőmérséklet beállítására (csak a HS 203 T és HS 204 ST modelleknél) Tisztítás 3. Ellenőrző kapcsoló Először kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa. A gépházat tisztítsa meg egy nedves törlőkendővel, Forgókapcsoló...
 • Página 20: Przepisy Bezpieczeñstwa

  Instrukcja montaýu i obsùugi Polski Drogi kliencie, przed rozruchem proszæ zapoznaã siæ z Nie uýywaã urzàdzenia w ùatwo zapalnym otoczeniu (np. w poniýszymi wskazówkami. Stanowià one waýne informacje pobliýu palnych gazów lub puszek z aerozolem)! Niebezpieczeñstwo wybuchu i poýaru! dotyczàce bezpieczeñstwa oraz uýycia urzàdzenia. Nie wùàczaã...
 • Página 21 Do czyszczenia urzàdzenia nigdy nie uýywaã ùatwopalnych 2. Obrotowy regulator temperatury úrodków czyszczàcych, takich jak np. benzyna lub spirytus. (tylko HS 203 T i HS 204 ST) Nigdy nie zanurzaã urzàdzenia w wodzie! Úmiertelne 3. Sygnalizacja pracy / lampka kontrolona niebezpieczeñstwo!
 • Página 22: Návod K Montáži A Obsluze

  Návod k montáži a obsluze Česky Vážený zákazníku, před uvedením přístroje do provozu si Pozor! Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty! pozorně přečtěte následující pokyny. Obsahují důležité Nebezpečí úrazu (úder elektrickým proudem) a poškození informace pro Vaši bezpečnost a bezpečné používání přístroje! zakoupeného přístroje.
 • Página 23: Technické Údaje

  2. otočný přepínač pro regulaci teploty Přístroj nikdy neponořujte do vody! Životu nebezpečné! (jen u HS 203 T a HS 204 ST) Sací a výfukovou zónu čistěte pravidelně vysavačem. 3. indikátor provozu / kontrolka Pokud přístroj delší...
 • Página 24: Instrucţiuni De Montaj Şi Folosire

  Instrucţiuni de montaj şi folosire Româneşte Stimate beneficiar, vă rugăm să citiţi cu atenţie Nu puneţi aparatul n funcţiune n garaje sau n spaţii pericli- instrucţiunile de mai jos nainte de punerea n funcţiune. tate de incendii, cum ar fi grajduri, şoproane de lemn etc. Atenţie! Nu introduceţi obiecte străine n orificiile aparatului! Acestea oferă...
 • Página 25 2. Comutatorul rotativ pentru reglarea temperaturii Nu utilizaţi detergenţi spumanţi sau caustici! (numai la HS 203 T şi HS 204 ST) Nu utilizaţi n nici un caz substanţe de curăţare uşor 3. Indicatorul de funcţionare / Lampa de control inflamabile pentru curăţarea aparatului, cum ar fi benzina sau...
 • Página 26: Sigurnosni Propisi

  Uputa za montažu i uporabu Hrvatski Po tovani kupče, molimo Vas da prije stavljanja u pogon Ure aj postavite tako da se može isključiti nehotično pozorno pročitate sljedeće naputke. Naputci daju važne dodirivanje. Opasnost od opeklina! informacije o Vašoj sigurnosti i uporabi ure aja. Preko ure aja ne vje ajte za su enje komade odjeće, maramice ili slično! Opasnost od pregrijavanja i požara! Pozor! Ure aj je predvi en isključivo za normalnu kućansku,...
 • Página 27 Ako do e do ponavljanja, molimo Vas da stupite u kontakt s 2. Zakretna sklopka za regulaciju temperature Va om stručnom trgovinom ili servisnom službom! (samo kod HS 203 T i HS 204 ST) 3. Operativni indikator / kontrolna žaruljica Či ćenje Zakretna sklopka Najprije isključite ure aj i mrežni utikač...
 • Página 28: Pomembni Napotki

  Navodilo za montažo in uporabo Slowenščina Spoštovani kupec, prosimo vas, da pred zagonom Preko naprave ne obešajte oblačil, robčkov in pd., ki jih pozorno preberete naslednje napotke. Dajejo pomembne želite posušiti! Nevarnost pregretja in požara! informacije o vaši varnosti in uporabi naprave. Naprava ni prikladna za priključevanje na fiksno položene vode! Pozor! Naprava je predvidena izrecno za normalno...
 • Página 29: Električni Priključek

  / 1 / 2 2. Vrtljivo stikalo za regulacijo temperature Čiščenje (le pri HS 203 T in HS 204 ST) Najprej izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice! 3. Obratovalni kazalnik / Kontrolna luč Okrov očistite z vlažno krpo, sesalnikom ali s čopičem za prah.
 • Página 32 Czech Republic info@eht-haustechnik.ru www.aeg-haustechnik.ru Polska AEG Home Comfort (495) 788 91 68 K Hájům 946 AEG Oddzial Stiebel Eltron Pol-ska Sp. z.o.o. (495) 788 91 68 15500 Praha 5-Stodulky Ul. Instalarów 9 Tel. 2 - 51 11 61 11 02-237 Warszawa 2 - 51 11 61 53 Tel.

Este manual también es adecuado para:

Hs 203 tHs 204 sHs 204 stHs 205 b

Tabla de contenido